Güvenlik Danışmanlığı ve Güvenlik Denetimi

Özel Güvenlik Danışmanlığı ve Özel Güvenlik Denetimi hizmetleri konusunda uzman güvenlik danışmanlık ve denetim şirketi olan SGA Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi sizlere Özel Güvenlik Hizmeti vermeye başladığı tarihten itibaren gerek uzman ve eğitimli kadrosuyla ve gerekse gelişen teknolojinin sağladığı modern imkânlarla güvenliğinizle ilgili tüm soru ve sorunlarınızın çözümünde size hep en yakın ve en makul olmayı hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda hizmetlerine devam eden SGA sizlere fiilen sunduğu fiziki güvenlik hizmetlerine ek olarak özel Güvenlik Danışmanlığı ve mevcut güvenlik uygulamalarınızın denetiminde de sizlere en iyiyi sunmayı amaç edinmiştir. Bu yeni hizmet seçeneği ile güvenlik hizmetinin firmamız tarafından sağlanmadığı durumlarda (güvenliği kendi bünyesinde veya bir başka özel güvenlik firmasından sağlandığı durumlar) dahi mevcut güvenlik hizmeti üzerinde sağladığımız özel danışmanlık ve denetim ile daha etkin bir güvenliğin tesisini sağlamakta, gerçek durum ve yapılması gerekenler hakkında raporlama hizmeti sağlamaktayız.

Güvenlik Danışmanlığı
Günümüzde giderek artan riskler evvelce alınmış olan güvenlik tedbirlerini yetersiz kıldığı gibi zaman içerisinde gerekli analizlerin yapılmamış olması, hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, alınan güvenlik tedbirlerine yenilerinin eklenmemesi, uygulamadaki güvenlik sistem ve cihazlarının iş görürlüğü üzerinde gerekli kontrollerin yapılmaması ve görev yapan personelin her an denetlenmemesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilecek risklere hazırlık seviyesinde yapılacak müdahaleler ileride bu risklerin gerçekleşmesinde göz ardı edilemeyecek azalmalara neden olacaktır.

SGA A.Ş tarafından sağlanan Özel Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti sürecinde;

Güvenlik faaliyetinin henüz var olmadığı durumlarda sağlanan güvenlik danışmanlık hizmeti :

 • Oluşturulması gereken organizasyonun yeterlik ve derecesini işletme ve kuruluşların risk analizlerini yaparak saptar.
 • İstihdam edilecek güvenlik personelinin sayısını optimum düzeyde belirleyerek gereğinden fazla personel alımıyla alacağınız güvenlik hizmetinin sizlere maliyetini asgari seviyede tutar.
 • Ayrıca yetersiz sayıda personel görevlendirilmesiyle oluşabilecek güvenlik zafiyetleri ve kayıplara maruz kalmanızı da engelleyerek hizmetin devamlılığını sağlar.
 • Güvenlik Görevlisi olarak görevlendirilecek personelin sadece sayı olarak değil nitelik olarak da yeterli olması maksadıyla personel seçiminde uzman kadrosuyla gerekli mülakat ve personel seçimini yapar.
 • Güvenlik faaliyetleri esnasında gerek duyulacak teknik cihazların (CCTV,X-RAY ) sayı ve konumlarını sizler için belirler.
 • İşletme ve kurumların dışarıdan maruz kalabileceği tehlikelerin en aza indirilmesinde vazgeçilmez olan duvar, tel engel, barikat gibi fiziki engellerin yapı ve konumlarının belirlenmesi konusunda bilgi ve önerileriyle yanınızda yer alır.
 • Güvenlik hizmetinin verileceği bina ve tesislerin coğrafi konumu, işletmenin faaliyet alanına göre alınması gereken ek önlemler konusunda çalışmalar yapar ve ilgili teklif ve önerilerini sunar.
 • Kurum ve kuruluşların kendi personel ve sakinlerinin de güvenlik konusunda bilinçlenmesi için öncü çalışmalar ve faaliyetler de bulunur.

Güvenlik Hizmetinin Uygulanıyor Olması Halinde Güvenlik Danışmanlık hizmeti :

 • Mevcut güvenlik hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin ve doküman desteğinin verilmesini sağlar.
 • Görev yapmakta olan personelin yeterli sayıda olup olmadığı konusunda saptama yaparak gerekli görülmesi durumda ilave personel istihdam edilmesini önerir.
 • Ayrıca gereğinden fazla personel kullanılması halinde kurum ve kuruluşları konu hakkında bilgilendirerek sayının optimum düzeyde olmasını sağlar bu konuda öneride bulunur.
 • Faaliyet esnasında kullanılan teknik malzemeden en verimli şekilde faydalanılmasını sağlayacak yöntemlerin kullanılmasını ve önlemlerin alınmasını sağlar.
 • Fiziki engellerin yeterlik durumu hakkında çalışma ve kontrollerde bulunarak gerekli görülen düzletme ve eklemeleri tavsiye eder.
 • Hizmetin sürdürüldüğü kurum ve kuruluşun coğrafi konumu ve işletme faaliyet konusuna göre şayet eksik kalınmışsa tamamlamalar yapılması yönünde yönlendirme yapar.
 • Gerek güvenlik personelinin ve gerek diğer çalışan ve sakinlerin bilgilendirilmesi amaçlı eğitim faaliyetlerini sürdürür ve belirli periyotlarda yineleyerek bilgiyi taze tutar.

SGA Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş bir takım çalışmaların ardından danışmanlık hizmeti vermiş olduğu firmalarla ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasının ardından firmaya özel bir strateji belirleyerek tüm önlem ve çalışmaların bu strateji dahilinde gerçekleştirilmesini amaçlar. Ayrıca güvenlik açısından daha dikkatli olunması gereken önemli gün ve dönemleri tüm güvenlik birimlerine hatırlatarak olası risklere karşı hazır olunmasını sağlar. Diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Güvenlik Hizmet ve uygulamalarında da denetim kaçınılmazdır.

GÜVENLİK DENETİMİ HİZMETLERİ

SGA A.Ş bu strateji dahilinde evvelce alınmış güvenlik tedbirlerinin sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini artırmak için firmaların gerek kendi güvenlik sistem ve elemanları olsun gerekse hizmet satın alma yoluna gidilmiş olsun kurum ve kuruluşların güvenlik yapılarını sizler için denetler ve sonuçları ‘bilmesi gereken’ prensibi dahilinde sizlerle paylaşır.

Güvenlik uygulamalarının denetiminde;

 • Mevcut güvenlik uygulamasında görevli personelin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı,
 • Güvenlik tedbirleri açısından elzem olan teknik cihazların yeterli olup olmadığını ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
 • Hizmet satın alınan firma tarafından projede sözleşmede belirtilen sayı ve nitelikte personelin istihdam edilip edilmediği,
 • Güvenlik hizmeti verilirken önceden hazırlanmış olan koruma planına uyulup uyulmadığı,
 • Dışarıdan gelebilecek tehditlerle ilgili alınacak önlemlerin başında gelen fiziki engellerin yeterli olup olmadığı,
 • Doğal afetlerin meydana gelmesi halinde hareket tarzıyla ilgili hazırlık yapılıp yapılmadığı,
 • Görev yapan personele firmaları tarafında veya sizler tarafından tahsis edilen teknik cihaz ve ekipmanların dikkatli kullanılıp kullanılmadığı,
 • Güvenlik hizmeti veren personelin görev esnasında hazır ve çevreye duyarlı olup olmadığı,
 • Devriye uygulaması varsa bu uygulamanın standartlara uygun ve etkin yapılıp yapılmadığı,
 • Hizmet esnasında kullanılması gereken, defter ve formaların düzgün şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
 • Giriş ve çıkışların uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı

gibi hususlarda kontrol ve denetimleri sizler adına gerçekleştirilerek özel güvenlik denetim formu düzenlenir ve denetim talep edene rapor halinde ibraz edilir. Bu raporlamalar firmamız ile kurum/kuruluş/şirket/şahsınız arasındaki sözleşme türüne göre düzenli (belirli zaman aralıklarında periyodik, örneğin haftalık, aylık, yıllık) veya tek seferlik olmak kaydı ile tanzim edilebilmektedir.

Ek bilgi : İşbu yazı özel denetim ile ilgili olup, resmi makamlar (Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri ve Emniyet Müdürlükleri) tarafından yapılan denetimler için özel güvenlik denetimleri konusunu incelemelisiniz.

TOP